1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

 

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน

 

3. การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ Aetinsure.com

 

4. ลิงค์เว็บไซต์

 

5. สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

 

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว
การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั่นหมายความว่า ท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทมานั้นจะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ ตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านและ/หรือบริษัท

 

7. ข้อมูลของบริษัท

 

8. ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน

 

9. การจำกัดความรับผิด

 

10. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ

 

11. สิ่งอื่นที่ควรทราบ

 

12. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
กรณีที่บริษัทตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และบริษัท (ทั้งท่านและบริษัท)