ตารางเปรียบเทียบแผนบียอนแคร์แผนแมกซ์แคร์แผนเบสิกแคร์
ความคุ้มครอง1,000,000 – 30,000,000 เหมาจ่ายตามจริงต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง300,000 – 5,000,000 ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง350,000-750,000 เหมาจ่ายตามจริงต่อความคุ้มครองสูงสุดต่อรอบปี
ขอบเขตความคุ้มครองคุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (กรณีคนไข้ใน) ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (ไม่มีลิมิตวงเงินความคุ้มครอง) 
คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี  
ให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่เกินจากผลประโยชน์ (กรณีคนไข้ใน)  
คุ้มครองการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต  
รับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย