การคุ้มครอง

หมดกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ด้วยความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันแบบเบาๆ สบายกระเป๋า

 • ผลประโยชน์ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*
 • เลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสูงสุดถึง 750,000 บาทต่อปี**
 • เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือประกันอุบัติเหตุ- ส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้และไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต**

*จ่ายตามจริงในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด **เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตารางผลประโยชน์

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี350,000550,000750,000
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ค่าห้อง  ค่าอาหาร  และพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)2,0003,0004,000
ค่าห้อง ไอ ซี ยู สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)4,0006,0008,000
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม.) และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันสำหรับอุบัติเหตุนั้นๆตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*
ค่ารถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)1,0001,0001,000

*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัดตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*
ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)ตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*

* การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)**10,00010,00010,000

**การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้ง หรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้ง ห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)***100,000100,000100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค1,0001,0001,000
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกแบบพลัส1,5001,5001,500
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์2,0002,0002,000

วงเงินความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
PA 200200,000200,000200,000
PA 400400,000400,000400,000
PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1,2 เท่านั้น)900,000900,000900,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 • ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและมีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันเท่านั้น
 • ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของบูพาล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบูพา  จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
 • หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่อกรมธรรม์จนถึงอายุ 70
 • ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 3. โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท) 4. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์) 5. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ ได้แก่ 5.1 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 5.2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 5.3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 5.4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 5.5 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 5.6 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 5.7 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 5.8 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 5.9 โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ 5.10โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • รายชื่อสถานพยาบาลและคลินิก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายบูพาได้ที่ www.aetna.co.th หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 02-291-8445, 061-747-2973
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน  900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และผลประโยชน์ต่าง ๆ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางบูพา ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น

 • สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
 • ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias) ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซอล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • กีฬาผาดโผน
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 • การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
 • โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • กรณีพิพาท หรือ จลาจล
 • การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางบูพา ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น

 • สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
 • ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias) ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซอล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • กีฬาผาดโผน
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 • การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
 • โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • กรณีพิพาท หรือ จลาจล
 • การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี